Market Overview

The Maldives enjoys a stable and transparent legal system and a rate of growth that has averaged 7.5 percent over the past 15 years. The Maldives’ liberal trade environment, dynamic private sector, and development-oriented legal structure all contribute to a climate conducive to trade and investment.

9
Listed Companies

606031320
Value of Shares Traded (MVR)

24750
Value of Debts Traded (MVR)

40261420570
Market Cap (MVR)

42880
Investors

Code Order Type Quantity Price (MVR)
ATM
BUY
50 10.00
ATM
BUY
10 12.00
BML
BUY
35 765.00
BML
BUY
15 770.00
BML
SELL
1,660 780.00
BML
SELL
10 880.00
DHR
BUY
5 120.00
DHR
BUY
7 145.00
DHR
SELL
100 175.00
DHR
SELL
60 200.00
MIB
BUY
375 105.00
MIB
BUY
25 110.00
MIB
SELL
975 150.00
MIB
SELL
200 170.00
MTCC
BUY
106 73.00
MTCC
SELL
134 78.00
MTCC
SELL
140 110.00
MTDC
BUY
500 11.00
MTDC
BUY
540 13.00
OMPL
BUY
120 76.00
OMPL
BUY
10 80.00
OMPL
SELL
100 140.00
STO
BUY
10 850.00
STO
BUY
15 1,321.00
STO
SELL
919 1,360.00
STO
SELL
15 1,750.00
Last updated 58 seconds ago
News
ފަހިވޯޓު: ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާތަކުގެ ބައިވެރިޔާ

ރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ، ވޯޓު ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ 'ފަހިވޯޓު' އަކީ ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާތަކަށް ގިނަ ފަސޭހަތަކެއް ގެނެސްދިން ވެބް އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ....

[dhauru.com]
22nd June 2023
އެމްޓީޑީސީން ހިއްސާއަކަށް 60 ލާރި ބަހަން ނިންމައިފި

އެމްޓީޑީސީ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާ އިން ހިއްސާދާރުންނަށް ހިއްސާއަކަށް 60 ލާރި ބަހަން ނިންމައިފި އެވެ.

[mihaaru.com]
30th May 2023

Infinity

We have made it easier for you. Subscribe to offerings, Anytime, Anywhere.

Login
We want to innovate with technology to ensure diversity and value in the services offered to our community.

“Future direction of the company will capitalize on financial technology to expand services for greater accessibility and connectivity of local investors to capital market activities - we aim to redefine the prevalent market challenges through futuristic solutions.”

Mr. Aushan Latheef

Chief Executive Officer

Do you have a message for us? Write to us
We would love to hear from you.