Market Overview

The Maldives enjoys a stable and transparent legal system and a rate of growth that has averaged 7.5 percent over the past 15 years. The Maldives’ liberal trade environment, dynamic private sector, and development-oriented legal structure all contribute to a climate conducive to trade and investment.

9
Listed Companies

271455043
Value of Shares Traded (MVR)

24750
Value of Debts Traded (MVR)

25507643157
Market Cap (MVR)

42352
Investors

Code Order Type Quantity Price (MVR)
ATM
BUY
94 6.00
ATM
BUY
27 7.00
ATM
SELL
50 9.00
ATM
SELL
16,609 10.00
BML
BUY
110 520.00
BML
BUY
12 525.00
BML
SELL
3 570.00
BML
SELL
5 580.00
CPLC
BUY
1,200 25.00
CPLC
SELL
262 33.00
DHR
BUY
15 130.00
DHR
BUY
35 133.00
DHR
SELL
207 135.00
DHR
SELL
80 140.00
MIB
BUY
50 38.00
MIB
BUY
9 39.00
MIB
SELL
100 40.00
MIB
SELL
890 43.00
MTCC
BUY
5 75.00
MTCC
BUY
50 80.00
MTCC
SELL
286 93.00
MTCC
SELL
337 95.00
MTDC
SELL
20 14.00
MTDC
SELL
2,200 15.00
OMPL
BUY
850 45.00
OMPL
BUY
100 55.00
OMPL
SELL
480 60.00
STO
BUY
2 1,120.00
STO
BUY
50 1,200.00
STO
SELL
40 1,400.00
Last updated 3 minutes ago
News
އެސްޓީއޯ އިން ހިއްސާއަކަށް ރެކޯޑު ފައިދާއެއް ބަހަން ފާސްކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާ އިން ހިއްސާ އަކަށް 65ރ. ބަހަން ފާސްކޮށްފި އެވެ. ކްރޮސްރޯޑުގައި މިރޭ ބޭއްވި އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި 782 ހިއްސާ ދާރުން ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. ހިއްސާދާރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 65ރ. ބަހަން ނިންމާފަ އެވެ. މި ފައިދާއަކީ ކުރީ އަހަރު ބަހާފައިވާ އަދަދާ ބަލާއިރު މަތީ އަދަދެކެވެ. [avas.mv]

30th May 2022
BML ANNOUNCES DIVIDEND PAYOUT OF MVR258MN TO SHAREHOLDERS

Bank of Maldives (BML) declares a total dividend payout of MVR258 million to shareholders with MVR48 per share from retained profits of 2021. [mbr.mv]

30th May 2022

Infinity

We have made it easier for you. Subscribe to offerings, Anytime, Anywhere.

Login
We want to innovate with technology to ensure diversity and value in the services offered to our community.

“Future direction of the company will capitalize on financial technology to expand services for greater accessibility and connectivity of local investors to capital market activities - we aim to redefine the prevalent market challenges through futuristic solutions.”

Mr. Aushan Latheef

Chief Executive Officer

Do you have a message for us? Write to us
We would love to hear from you.