Market Overview

The Maldives enjoys a stable and transparent legal system and a rate of growth that has averaged 7.5 percent over the past 15 years. The Maldives’ liberal trade environment, dynamic private sector, and development-oriented legal structure all contribute to a climate conducive to trade and investment.

9
Listed Companies

248430281
Value of Shares Traded (MVR)

15750
Value of Debts Traded (MVR)

15261445223
Market Cap (MVR)

31710
Investors

CODE TYPE PRICE (MVR) MOVEMENT
OMPL Equity 35.00 -8.57%
DHR Equity 84.00 0.00%
STO Equity 430.00 8.14%
MTCC Equity 83.00 0.00%
ATM Equity 5.00 0.00%
BML Equity 270.00 0.00%
MTDC Equity 10.00 0.00%
CPLC Equity 30.00 0.00%
HDFCS02 SUKUK 1,050.00 0.00%
Last updated 1 minute ago
News
ސްޓޮކް މާކެޓު އަގު 16.12 ބިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޓޮކް މާކެޓުގައި ލިސްޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޖުމްލަ އަގު ނުވަތަ މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން 16.12 ބިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް، ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ ޗެއާމަން އަލާއު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
[mihaaru.com]

27th February 2018
ހުރިހާ މާލީ އިދާރާތައް ލިސްޓުކުރުން ލާޒިމުކުރަނީ

މާލީ އިދާރާތަކަށް ލައިސަންސް ދޭ އިރު، އެކުންފުނިތައް ރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓުކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެއް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާނެކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު އަހްމަދު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. [sun.mv]

23rd January 2018

Infinity

We have made it easier for you. Subscribe to offerings, Anytime, Anywhere.

Login
We want to innovate with technology to ensure diversity and value in the services offered to our community.

“Future direction of the company will capitalize on financial technology to expand services for greater accessibility and connectivity of local investors to capital market activities - we aim to redefine the prevalent market challenges through futuristic solutions.”

Mr. Aushan Latheef

Chief Executive Officer

Do you have a message for us? Write to us
We would love to hear from you.