Market Overview

The Maldives enjoys a stable and transparent legal system and a rate of growth that has averaged 7.5 percent over the past 15 years. The Maldives’ liberal trade environment, dynamic private sector, and development-oriented legal structure all contribute to a climate conducive to trade and investment.

9
Listed Companies

270566119
Value of Shares Traded (MVR)

15750
Value of Debts Traded (MVR)

24379165645
Market Cap (MVR)

42352
Investors

Code Order Type Quantity Price (MVR)
ATM
BUY
50 5.00
ATM
BUY
1,020 7.00
ATM
SELL
16,843 10.00
BML
BUY
21 365.00
BML
BUY
114 400.00
BML
SELL
50 600.00
BML
SELL
100 750.00
CPLC
BUY
200 26.00
CPLC
BUY
10 28.00
CPLC
SELL
278 33.00
DHR
BUY
19 125.00
DHR
BUY
50 130.00
DHR
SELL
407 135.00
DHR
SELL
10 150.00
MIB
BUY
225 35.00
MIB
BUY
30 36.00
MIB
SELL
20 50.00
MTCC
BUY
36 60.00
MTCC
BUY
50 65.00
MTCC
SELL
20 95.00
MTDC
SELL
5,080 10.00
OMPL
BUY
5 40.00
OMPL
BUY
565 45.00
OMPL
SELL
920 55.00
STO
BUY
25 655.00
STO
BUY
5 656.00
STO
SELL
2 1,200.00
Last updated 17 seconds ago
News
އެސްޓީއޯ އިން ހިއްސާއަކަށް ރެކޯޑު ފައިދާއެއް ބަހަން ފާސްކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާ އިން ހިއްސާ އަކަށް 65ރ. ބަހަން ފާސްކޮށްފި އެވެ. ކްރޮސްރޯޑުގައި މިރޭ ބޭއްވި އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި 782 ހިއްސާ ދާރުން ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. ހިއްސާދާރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 65ރ. ބަހަން ނިންމާފަ އެވެ. މި ފައިދާއަކީ ކުރީ އަހަރު ބަހާފައިވާ އަދަދާ ބަލާއިރު މަތީ އަދަދެކެވެ. [avas.mv]

30th May 2022
BML ANNOUNCES DIVIDEND PAYOUT OF MVR258MN TO SHAREHOLDERS

Bank of Maldives (BML) declares a total dividend payout of MVR258 million to shareholders with MVR48 per share from retained profits of 2021. [mbr.mv]

30th May 2022

Infinity

We have made it easier for you. Subscribe to offerings, Anytime, Anywhere.

Login
We want to innovate with technology to ensure diversity and value in the services offered to our community.

“Future direction of the company will capitalize on financial technology to expand services for greater accessibility and connectivity of local investors to capital market activities - we aim to redefine the prevalent market challenges through futuristic solutions.”

Mr. Aushan Latheef

Chief Executive Officer

Do you have a message for us? Write to us
We would love to hear from you.