Market Overview

The Maldives enjoys a stable and transparent legal system and a rate of growth that has averaged 7.5 percent over the past 15 years. The Maldives’ liberal trade environment, dynamic private sector, and development-oriented legal structure all contribute to a climate conducive to trade and investment.

9
Listed Companies

248703805
Value of Shares Traded (MVR)

15750
Value of Debts Traded (MVR)

13354418658
Market Cap (MVR)

31812
Investors

Code Order Type Quantity Price (MVR)
ATM
BUY
5,000 2.00
ATM
SELL
56,190 5.00
BML
BUY
50 170.00
BML
SELL
200 240.00
BML
SELL
200 250.00
CPLC
BUY
200 25.00
CPLC
BUY
200 22.00
DHR
BUY
100 78.00
DHR
BUY
100 80.00
DHR
SELL
200 90.00
MTCC
BUY
100 50.00
MTCC
SELL
1,000 75.00
MTCC
SELL
1,100 80.00
MTDC
SELL
9,450 10.00
OMPL
BUY
200 33.00
OMPL
BUY
300 32.00
OMPL
SELL
800 35.00
OMPL
SELL
300 38.00
STO
BUY
50 410.00
STO
BUY
50 395.00
STO
SELL
100 550.00
STO
SELL
250 450.00
Last updated 4 minutes ago
News
އެޗްޑީއެފްސީ ބޮންޑު ގަނެގެން ލިބެނީ ކޮން ފައިދާއެއް؟

ފަހަށް ފައިސާ ރައްކާ ކުރުމަށް މިހާރު މާކަގިނަ ގޮތްތަކެއް ނުހުރެ އެވެ. އެހެންވެ، ގިނަ މީހުން ކުރާ ކަމަކީ ފައިސާކޮޅު އެކައުންޓުގައި ބެހެއްޓުމެވެ. ސަބަބަކީ ފައިސާކޮޅު އިންވެސްޓްކޮށްގެން ނަފާ ހޯދޭނެ މަގުތައް ހަނި ކަމެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި... [avas.mv]

28th May 2018
ހުރިހާ މާލީ އިދާރާތައް ލިސްޓުކުރުން ލާޒިމުކުރަނީ

މާލީ އިދާރާތަކަށް ލައިސަންސް ދޭ އިރު، އެކުންފުނިތައް ރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓުކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެއް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާނެކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު އަހްމަދު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. [sun.mv]

9th May 2018

Infinity

We have made it easier for you. Subscribe to offerings, Anytime, Anywhere.

Login
We want to innovate with technology to ensure diversity and value in the services offered to our community.

“Future direction of the company will capitalize on financial technology to expand services for greater accessibility and connectivity of local investors to capital market activities - we aim to redefine the prevalent market challenges through futuristic solutions.”

Mr. Aushan Latheef

Chief Executive Officer

Do you have a message for us? Write to us
We would love to hear from you.