Market Overview

The Maldives enjoys a stable and transparent legal system and a rate of growth that has averaged 7.5 percent over the past 15 years. The Maldives’ liberal trade environment, dynamic private sector, and development-oriented legal structure all contribute to a climate conducive to trade and investment.

8
Listed Companies

254931484
Value of Shares Traded (MVR)

15750
Value of Debts Traded (MVR)

15310603350
Market Cap (MVR)

32009
Investors

Code Order Type Quantity Price (MVR)
ATM
BUY
1,000 4.00
ATM
BUY
10 7.00
BML
BUY
500 186.00
BML
BUY
1 187.00
BML
SELL
42 300.00
CPLC
BUY
500 26.00
CPLC
SELL
500 38.00
CPLC
SELL
550 40.00
DHR
BUY
15 90.00
DHR
BUY
11,966 100.00
MTCC
BUY
1,000 15.00
MTCC
BUY
5,000 20.00
MTCC
SELL
2,406 33.00
MTCC
SELL
740 35.00
MTDC
SELL
3,816 10.00
OMPL
BUY
500 35.00
OMPL
BUY
300 36.00
OMPL
SELL
2,000 40.00
STO
BUY
287 160.00
STO
BUY
50 435.00
STO
SELL
1 490.00
Last updated 4 minutes ago
News
INDIVIDUALS, LOCAL COMPANIES SHOW INTEREST IN MIB IPO

The Maldives Islamic Bank (MIB) announced their Initial Public Offering (IPO) on Sunday, 30 June 2019 and has confirmed strong interest from the country’s public and companies. [mbr.mv]

1st July 2019
އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ 31 ޕަސެންޓް ހިއްސާ އާއްްމުންނަށް ވިއްކަނީ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކޮށް، 31 ޕަސެންޓް ހިއްސާ އާއްމުންނަށް ވިއްކަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި އެމްއައިބީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށް، އާއްމުންނަށް ވިއްކަން ހުޅުވާލީ 244 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާ އެވެ. އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ވިއްކަން ފަށާކަން... [mihaaru.com]

30th June 2019

Infinity

We have made it easier for you. Subscribe to offerings, Anytime, Anywhere.

Login
We want to innovate with technology to ensure diversity and value in the services offered to our community.

“Future direction of the company will capitalize on financial technology to expand services for greater accessibility and connectivity of local investors to capital market activities - we aim to redefine the prevalent market challenges through futuristic solutions.”

Mr. Aushan Latheef

Chief Executive Officer

Do you have a message for us? Write to us
We would love to hear from you.