Market Overview

The Maldives enjoys a stable and transparent legal system and a rate of growth that has averaged 7.5 percent over the past 15 years. The Maldives’ liberal trade environment, dynamic private sector, and development-oriented legal structure all contribute to a climate conducive to trade and investment.

8
Listed Companies

254184028
Value of Shares Traded (MVR)

15750
Value of Debts Traded (MVR)

14495282711
Market Cap (MVR)

31939
Investors

Code Order Type Quantity Price (MVR)
ATM
BUY
100,000 2.00
ATM
BUY
2,100 3.00
ATM
SELL
5,000 7.00
BML
BUY
100 200.00
BML
SELL
47 250.00
CPLC
BUY
50 26.00
CPLC
BUY
20 27.00
DHR
BUY
1,000 85.00
DHR
BUY
120 86.00
MTCC
BUY
100 21.00
MTCC
SELL
1,000 35.00
MTCC
SELL
1,390 38.00
MTDC
SELL
1,973 10.00
OMPL
BUY
550 32.00
OMPL
SELL
530 36.00
STO
BUY
25 425.00
STO
BUY
23 426.00
STO
SELL
34 499.00
STO
SELL
49 500.00
Last updated 23 seconds ago
News
James Bond is not the only Bond in the Market

Are you looking to invest, but don’t know where to start? Perhaps the Bond market could be your next new venture. Bonds may seem unfamiliar even to experienced stock investors. Don’t sweat it. It is actually quite simple. A Bond is a fixed instrument with a fixed return. It is an... [mbr.mv]

2nd April 2019
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ އާންމުންނަށް ވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)އިން ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި އާންމުންނަށް ހިއްސާ ވިއްކާނެކަން ރަސްމީކޮށް މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެކަމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ބޭންކްގެ ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ ކުރުބާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓްގައި މިރޭ ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގަ އެވެ. [avas.mv]

26th March 2019

Infinity

We have made it easier for you. Subscribe to offerings, Anytime, Anywhere.

Login
We want to innovate with technology to ensure diversity and value in the services offered to our community.

“Future direction of the company will capitalize on financial technology to expand services for greater accessibility and connectivity of local investors to capital market activities - we aim to redefine the prevalent market challenges through futuristic solutions.”

Mr. Aushan Latheef

Chief Executive Officer

Do you have a message for us? Write to us
We would love to hear from you.